Müəyyən inteqral

Tapılıb14 sənədlər

 1. Kompyuterin texniki əsaslari.Kompyuterin arxitekturasi

  Mövzu 2: Kompyuterin texniki əsaslari.Kompyuterin arxitekturasi. Kompyuter - informasiya üzərində müxtəlif əməliyyatların avtomatlaşdırılmış yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş universal hesablama maşınıdır. Başqa sözlə kompyuter, informasiyanı emal etmək üçün nəzərdə tutulmuş maşındır. İnformatikanın əsas tərkib hissəsi olan kompyuter texnikası kompyuterlərin yaranması və inkişaf mərhələlərini, təsnifatını və arxitekturasını, aparat və proqram vasitələrini əhatə etdiyinə görə İnformatikanın inkişaf tarixi də kompyuter texnikasının inkişaf tarixinə uyğundur. İlk dəfə Blez Paskal (Fransa) 1642-ci ildə cəmləyici maşın hazırlamışdır. 1673-cü ildə Vilhelm Leybnis (Almaniya) hesab əməllərini yerinə yetirən mexaniki arifmometr yaratmışdır. 1830-cu ildə Çarlz Bebic (İngiltərə) proqramla işləyən hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa cəhd göstərmişdır. Bebicin ideyaları sonralar universal kompyuterlərin yaradılmasının əsasını qoymuşdur. 1930-cu ildə A.Turinq (İngiltərə) və E. Post (ABŞ) tərəfi ...

 2. HESABAT İŞİ

  HESABAT İŞİ Mövzuların Siyahısı Bank fəaliyyətinin hüquqi əsasları Bankın yaradılması və ləğv edilməsi Bankların Milli Bankla münasibətlərinin təşkili Bankların təşkili və idarə edilməsinin hüquqi əsasları Bank əməliyyatlarının növləri Bankda passiv əməliyyatların növü və əhəmiyyəti Bankın xüsusi vəsaitlərinin formalşması Banka vəsaitlərin cəlb olunması əməliyyatları Bankın aktiv əməliyyatları və onların növləri Bankın kredit (ssuda) əməliyyatları Bankın qiymətli kağızlarla əməliyyatları Bankda kreditləşmə prosesinin təşkili Bankın müştərilərinin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi Bankda ayrı-ayrı kredit növlərinin təşkili Bankın xüsusi qiymətli kağızlarının buraxılması Bankın investisiya fəaliyyəti Bankın portfel investisiyalar üzrə fəaliyyəti Bankın qiymətli kağızlar üzrə itkiləri Bankın valyuta bazarında fəaliyyəti Bankda valyuta əməliyyatlarının növləri Nəğdsiz hesablaşmaların təşkili Bankın qeyri-maliyyə sektoru ilə hesablaşmaları Banklarda açılan hesabların növlər ...

 3. Sinergiya strategiyası

  Referat Mövzu: Sinergiya strategiyası Mündəricat: Giriş.................................................................. ..........................................3 Sinergiya anlayışı və biznesdə sinergiya effekti....................................5 Müasir dövrdə işgüzar təşkilatların sinergiya strategiyası....................15 Sinergiya ilə diversifikasiya strategiyasının qarşılıqlı əlaqəsi...............21 Nəticə................................................................ ..........................................25 İstifadə edilmiş ədəbiyyat............................................................. ..............26 Giriş Müasir dövrün reallıqları göstərir ki, nəinki inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə də həyatın müxtəlif sahələrində, ekologiyada, siyasətdə, mədəniyyətdə, incəsənətdə, elmdə və iqtisadiyyatda böhranlar və buna bənzər hadisələr az deyildir. Bu böhranlar getdikcə insan həyatının yeni-yeni sahələrini əhatə etməyə başlayır və beləliklə də, ...

 4. İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ SİYASƏT

  İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ SİYASƏT (MÜHAZİRƏLƏR TOPLUSU) G İ R İ Ş XX əsrin son 10 illiyində Azərbaycan respublikası tarixin hökmü ilə bu əsrdə ikinci dəfə öz siyasi müstəqilliyini qoruyub saxlamağa qadir iqtisadi sistemin yaranması uğrunda mübarizə aparmağa məcbur olmuşdur. Təbiidir ki, ikinci cəhdin ictimai-siyasi və iqtisadi fonu əsrin əvvəllərində mövcud olmuş Demokratik Respublika dövründəkindən əsaslı fərqlənir. Lakin ümumi məqam ondan ibarətdir ki, kənar tə’sirlərin istiqamətliliyi dəyişməyib. Yə’ni yeni dövlət və onun iqtisadi əsası yenə də ciddi müqavimətlər şəraitində yaranır. Azərbaycanın iqtisadi sisteminin müstəqilliyinin bərpası, ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların başlanğıcı 1991-ci ildə demokratik qüvvələrin ciddi sə’yi əsasında qəbul edilmiş «İqtisadi müstəqillik haqda Konstitutsiya aktı» ilə qoyulmuşdur. İslahatların sonrakı dövrünün forma və üsulların müxtəlifliyi, həyata keçirilən tədbirlərin düzgünlüyü və səmərəliliyinə baxışların müxtəlifliyi tamamilə başa düşüləndir. ...

həmçinin baxın

Tərcüməçi

>