Скачать Рефераты по inşalar toplusu

Tapılıb12 sənədlər

 1. “Turizmin təşkili və idarə edilmesi (menecment)”

  “Turizmin təşkili və idarə edilmesi (menecment)” 1. Bronlaşdırmanın tarixi İlk dəfə “Kompüter Bronlaşdırma Sistemi” Avropa və ABŞ-da 60-cı illərdə yaranıb. O illərdə mlki aviasiya fəal inkişaf dövründə idi. Turist agentliklərində bronlaşdirmanın “telefon” texnologiyası və aviakompaniyalar tərəfindən reyslərin idarə etməsində ,kağız txnalogiyası artan sərnişin axınının xidmətinə müqavimət göstərə bilmədi və bu da işlərin avtomatlaşdırılmasına təlabat yaratdı. Əvvəl KSB ayrı-ayrı şirkətlər tərəfindən yaradildı və yalnız şəxsi turist agntliklərinin maraqlarına xidmət edirdi.Bir müddət keçdikdən sonra bu ona gətirib çıxartdı ki,bir tərəfdən fəal işləyən turist agentliklərində KBS-nın bir neçə terminalı yarandı ,bunlar müxtəlif aviakompaniyalara məxsus idi,o biri tərəfdən aviakompaniyalar KSB-nın inkişafına daha çox vəsait sərf etməli olurdular.Belə vəziyyətdə məntiqi qərar ondan ibarət oldu ki,KSB-nın bazarda inkişafı üçün aviakompaniyalar öz səylərini birləşdirdilər. Bu inteqrasiyanın nə ...

 2. STATİSTİKA

  STATİSTİKA MÜNDƏRİCAT Mündəricat ........................................................................ ...................... 1 1. Statistikanın vəzifələri, statistik işin təşkili, statistik müşahidə ................ 2 2. Statistik verilənlərin qruplaşdırılması və svodkası, statistik cədvəllər .... 5 3. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər .................................................................. 13 4. Orta kəmiyyətlər ........................................................................ ........... 18 5. Variasiya və onun göstəriciləri .............................................................. 21 6. Seçmə metodu, seçmə metodunun xətaları ......................................... 23 7. Sosial-iqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi ........................................................................ ...... 27 8. Reqressiya-korrelyasiya analizi ............................................................ 32 İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar ................ ...

 3. İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ SİYASƏT

  İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ SİYASƏT (MÜHAZİRƏLƏR TOPLUSU) G İ R İ Ş XX əsrin son 10 illiyində Azərbaycan respublikası tarixin hökmü ilə bu əsrdə ikinci dəfə öz siyasi müstəqilliyini qoruyub saxlamağa qadir iqtisadi sistemin yaranması uğrunda mübarizə aparmağa məcbur olmuşdur. Təbiidir ki, ikinci cəhdin ictimai-siyasi və iqtisadi fonu əsrin əvvəllərində mövcud olmuş Demokratik Respublika dövründəkindən əsaslı fərqlənir. Lakin ümumi məqam ondan ibarətdir ki, kənar tə’sirlərin istiqamətliliyi dəyişməyib. Yə’ni yeni dövlət və onun iqtisadi əsası yenə də ciddi müqavimətlər şəraitində yaranır. Azərbaycanın iqtisadi sisteminin müstəqilliyinin bərpası, ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların başlanğıcı 1991-ci ildə demokratik qüvvələrin ciddi sə’yi əsasında qəbul edilmiş «İqtisadi müstəqillik haqda Konstitutsiya aktı» ilə qoyulmuşdur. İslahatların sonrakı dövrünün forma və üsulların müxtəlifliyi, həyata keçirilən tədbirlərin düzgünlüyü və səmərəliliyinə baxışların müxtəlifliyi tamamilə başa düşüləndir. ...

 4. Hüququn əsasları

  "Hüququn əsasları" fənnindən REFERAT ( 1. Vergi. Sığorta haqqında qanunvericilik – Vergi - dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində vergilər Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatla hesablanır və ödənilir.      Dövlət vergi idarəçiliyinin mahiyyətini incələsək, onun ümumi idarəçilik nəzəriyyəsinin bir tərkib hissəsi olduğu qənaətinə gələrik. Dövlət vergi idarəçiliyi ictimai-siyasi, iqtisadi və sosial elmlərin müddəalarına əsaslanır. Onun əsasında ümumi prinsiplər, nəzəri və metodoloji qaydalar və sistemli yanaşma və təhlilin müddəaları durur. Vergi idarəçiliyini yuxarı dövlət orqanları həyata keçirir. Bunlara vergi orqanları, gömrük orqanları, maliyyə orqanlarını misal göstərmək olar. Vergi idarəçiliyi sahəsində qanunvericilik bazası kimi isə Vergi Məcəlləsi, G ...

 5. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

  Beynəlxalq turizmin coğrafiyası ( 1. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası kursunun mövzusu, məqsəd və vəzifələri – Ümumiyyətlə turizm nə deməkdir? Gəlin bu sözün mənasını hərtərəfli araşdıraq. Turizm - çoxmənalı bir sözdür. Bu sözün ilk sadə anlayışı – istirahət və səyahət deməkdir. Turizm - fransız sözüdür və onun mənası gəzinti, istirahət və əyləncə deməkdir. Lakin bu sözün başqa mənaları da var. Məsələn, turizm – insanın istirahət etdiyi zaman bütün mürəkkəb prosesləri öyrənən və onları müəyyən istiqamətə yönəldən və tənzimləyən bir amildir. Eyni zamanda turizmi ölkə iqtisadiyyatının bir sahəsi kimi qiymətləndirirlər. Turizm sözünün törəməsi - «turistika» sözü – turizmin inkişafını öyrənən yeni meydana gəlmiş bir elmdir. Turizmin başqa bir mənası isə - turist-lərə göstərilən xidmət sahəsidir. İnsanlar həmişə səyahət ediblər. Öz qəbiləsinin yaşadığı məskənlərin ətrafından başlanan ibtidai səyahətlər daha sonralar uzaq səfərlər, dəniz və çaylarla edilən səyahətlərlə əvəz olunmuşdur. Səyahət müəyyən ...

 6. Mündəricat

  Mündəricat 1.Təcrübə yerinin təqdimatı......................2 2.Təcrübə keçdiyim bölmələrin təqdimatı............4 2.1. Sərgi və Tərtibat şöbəsi............................................4 2.2. Elmi-kütləvi şöbə.....................................................5 2.3. Ekspozisiya şöbəsi...................................................5 2.4. Ekskursiya şöbəsi.....................................................7 2.5. Mühasibatlıq şöbəsi.................................................7 2.6. İnnovasiya şöbəsi.....................................................8 2.7. Muzey fondu............................................................8 2.8. MSXƏEBM.............................................................. 3.Təcrübə nəticəsində əldə etdiklərim..................9 4. İstinad və qeydlər............................................11 1. Təcrübə yerinin təqdimatı Azərbaycan Dövlət incəsənət muzeyi qədim əsrlərdən müasir dövrə qədər yaradılmış təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət əsərlərinin t ...

 7. TƏŞKİLAT ANLAYIŞI ONLARIN FORMALARI

  Mövzu 1 TƏŞKİLAT ANLAYIŞI ONLARIN FORMALARI Cəmiyyətin bütün üzvləri bir və ya feir neçə təşkilatın tər-kib hissəsidir. Bu istehsalat, tədris, tədqiqat, dövlət və ya özəl, böyük və ya kiçik, daimi və ya müvəqqəti təşkilatlar ola bilər. Beləlikb, müxtəlif təşkilatların sayı həddən artıq çoxdur. Təbii sual yaranır. Təşkilat nədir? Hər hansı bir qurumun təşkilat sayılması üçün o bir ne-çə vacib tələblərə cavab verməlidir. Onlara aşağıdakılar aid-dir: a) özlərini həmin qrupun tərkib hissəsi kimi qəbul edən ən azı iki nəfərin mövcud olması; b) qrupun bütün üzvləri tərəfindən ümumi kimi qəbul edilən ən azı bir məqsədin mövcud olması; c) qrupun bütün üzvləri üçün əhəmiyyətli olan məqsədə nail olmaq üçün qrupun ən azə iki üzvünün bilərəkdən birgə işləməsi. Bütün bu xüsusiyyətbri cəmləşdirərək aşağıdakı tərifi vermək olar: tsşkilat elə bir insanlar qrupudur ki, onların fəaliyyəti ümumi məqsəd və ya məqsədlərə nail olmaq üçün şüurlu olaraq koordinasiya edilir. Bu tərifformal təşkilata aiddir, yəni elə bir təş ...

 8. DÜNYA

  DÜNYA İQTİSADİYYATI Giriş Dünya ölkələri təbii, maddi, iqtisadi ehtiyatlarına görə biri-birindən fərqlənirlər. Bununla yanaşı, coğrafi mövqeyinə görə, iqlim şərtlərinə görə, əmək ehtiyatlarına görə biri-birini təkrarlamırlar. Dünyanın hər bir ölkəsində iqtisadi potensial müxtəlifdir və bu fərq daim nəzərə çarpacaq şəkildə inkişaf edir. Dünya iqtisadiyyatının subyekti kimi ayrı-ayrı dövlətlərlə ərazi əmək bölgüsü və beynəlxalq əmək bölgüsü obyektiv zərurət kimi istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini bir-birindən nə qədər ayırıb təcridləşdirsə də, onların qarşılıqlı asılılığını bir o qədər gücləndirir. Bu baxımdan dünya ölkələrinin müstəqil iqtisadiyyatlarının öyrənilməsi zərurəti meydana gəlir. “Dünya İqtisadiyyatı”nın öyrənilməsi dünya ölkələrinin iqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyətləri, qlobal iqtisadi problemlərin məzmunu və həlli yolları, dünya iqtisadiyyatının müxtəlif səviyyələr üçün daha çox xarakterik olan iqtisadi inkişaf perspektivləri və ziddiyətləri haqqında lazımi biliklər əldə etməyə imkan yaradı ...

 9. Azərbaycan və Qloballaşma

  “Azərbaycan və Qloballaşma”mövzusunda Mündəricat Giriş.................................................................. ............................................................3 I Fəsil-QLOBALLAŞMA FEMOMENİNİN ƏHƏMİYYƏTİ..............................................6 II Fəsil-AZƏRBAYCAN QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ...............................................10 III Fəsil-AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN QLOBALLAŞMADA İŞTİRAKI............13 Nəticə................................................................ ..........................................................16 Ədəbiyyat siyahısı.............................................................. .......................................18 Giriş “İDARƏ OLUNMAYAN QLOBALLAŞMA İSTƏNİLƏN CƏMİYYƏTİ DAĞIDA BİLƏR!” Qloballaşma termini etimoloji cəhətdən latın termini olan “qlobus”-yəni Yer kürəsi sözü ilə əlaqədardır.Bu və ya digə ...

 10. Uşaq ünsiyyətinin tərbiyəsi

  Uşaq ünsiyyətinin tərbiyəsi Plan: Giriş. Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları. Psixi inkişaf və təlim. Ailənin psixoloji iqlimi. Psixi inkişafda ünsiyyətin rolu. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin və valideynlərin rolu. Uşaq ünsiyyətinin inkişafında nitqin əhəmiyyəti. Ailə münasibətlərinin pozulmasının uşaq psixikasına təsiri. Nəticə. GİRİŞ Ailə dövlətin təməli olduğu kimi, insanlığın, bəşəriyyətin də davamı üçün çox önəmli bir ünsür, hamının rahatlıqda sığınıb isindiyi bir yuvadır. Ailə məsələsi bütün dövrlərdə bütün insanları, dövlətləri düşündürən, onlar üçün hər şeydən zəruri olan bir məsələdir. Onun necə olması, təməlinin nə üzərində qurulması, övladların tərbiyəsi mənsub olduğu millətin və dövlətin gələcəyinin əsas şərtlərindəndir. Təsadüfi deyildir ki, bir millətin davamı və əbədiliyi yaxşı yetişdirilmiş nəsillərlə mümkündür. Milli varlığı və mili ruhu yüksək olan nəsillərə!.. Əgər millətlər gələcəyini əmanət etməyə layiq mükəmməl bir nəsil yetişdirməmişsə, onların istiqbal ...