inşalar toplusu

Tapılıb12 sənədlər

  1. Ekologiyanın hüquqi əsasları

    REFERAT Mövzu : “Ekologiyanın hüquqi əsasları” Ekologiyanın hüquqi əsasları Plan : Ekologiya hüquqlarının əsasları.Ekologiya hüququnun anlayışı, mənbələri və prinsipləri. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu......................................................3 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində vətəndaşların hüquqları və vəzifələri........................................................... .............................................7 Ətraf mühitin istehsalat və məişət tullantılarından və zərərli fiziki təsirlərdən mühafizəsi (hüquqi baxımdan).............................................8 Ətraf mühitin mühafizəsinin ekoloji-hüquqi mexanizmləri................8 Ekoloji cinayətlər............................................................ ...........................10 Ekoloji hüquqpozmalara görə inzibati məsuliyyət..............................13 İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar.......................................................... ..........15 1. Ekologiya ...

  2. Əmək və sosial müdafiə hüququ

    "Əmək və sosial müdafiə hüququ" fənnindən REFERAT İŞİ ► 1. Mülki hüquq münasibətləri, əqdlər, müqavilələr. Mülki hüquq münasibətlərinin subyektləri. Sığorta müqaviləsi – Mülki hüquq termini qədim zamanlardan «jus ciuile» latın sözündən meydana gəlmiş, “vətəndaş hüququ“ deməkdir. Mülki hüquq - müstəqil hüquq sahəsi kimi mülki hüquq subyektlərinin əmlak, şəxsi qeyri-əmlak, münasibətlərini tənzimləmək, mülki hüquq subyektlərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək, fiziki şəxslərin şərəfini, ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu, şəxsi həyatının və şəxsi toxunulmazlığının müdafiəsi hüququnu qorumaq, mülki dövriyyəni təmin etmək, sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək, sərbəst bazar iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaratmaq və s. digər vəzifələri əhatə edir. (MM maddə 1.2). AR mülki qanunvericiliyi ARK-na əsaslanır və MM-dən, digər qanunlardan və onların əsasında qəbul edilən, mülki hüquq normalarını müəyyənləşdirən başqa normativ aktlardan ibarətdir. (MM m. 2) Mülki qanunvericiliyin prinsipləri aşağıdakı ...

həmçinin baxın

Tərcüməçi

>