Həyat səviyyəsi, yoxsulluq, dövlətin sosial siyasəti

Həyat səviyyəsi, yoxsulluq, dövlətin sosial siyasəti

İqtisadi nəzəriyyənin mühüm anlayışlarından biri də həyat səviyyəsidr. Həyat səviyyəsi dedikdə, əsasən, insanların yaşaması üçün zəruri olan maddi və mənəvi nəmətlərlə onların təmin olunması və həmçinin də insanların bu nemətlərə olan tələbatlarının ödənilməsi başa düşülür.

Sosial təminatı xarakterizə edən göstəricilər arasında həyat səviyyəsi göstəricisi bir iqtisadi kateqoriya kimi mühüm yer tutur. Həyat səviyyəsi anlayışı ilk dəfə Karl Marks tərəfindən istifadə edilib. O, kapital əsərində iş qüvvəsinin dəyər nemətlərindən danışarkən göstərib ki, iş qüvvəsinin dəyərini hər ölkədə ənənəvi həyat səviyyəsi meüəyhyən edir.

Həyat səviyyəsi bir iqtisadi kateqoriya kimi insanların bilavasitə tələbatalarının ödənilməsi prosesini əks etdirir. Həyat səviyyəsi bir iqtisadi kateqoriya kimi aşağıdakı əlamətləri xarakterizə edir:

Maddi nemətlərin istehlakı səviyyəsi

Sosial nemətlərin istehlakı səviyyəsi. Bura , həmçinin aşağıdakılar aiddir:

Təhsil sahəsi

b

葞и摧䏏`

摧䏏`

dəniyyət sahəsi

Səhiyyə

İstirahətvə əylancə

BMT – nin beynəlxalq statistikasında həyat səviyyəsinin göstəricilər sistemi aşağıdakı qruplara bölünür :

Əhalinin doğum, ölüm və s. demoqrafik xarakteristikaları

Sanitar – gigeyenik həyat səviyyəsi

Mənzil şəraiti

Əmək və məşğulluq siyasəti

Əhalinin gəlir və xərcləri

Həyat dəyəri və istehlak qiymətləri

İstirahətin təşkili

Nəqliyyat vasitələri

Sosial təminat

Şəxsiyyətin azadlığı

Yoxsuluq bir iqtisadi kateqoriya kimi mövcud ölkədə elmi cəhətdən əsaslandırılmış normalar üzrə minimum yaşayış vasitələri olmayan cəmiyyətin müəyyən hissəsininiqtisadi vəziyyətidir.

Sosial anlayış dedikdə isə, cəmiyyətdə insanların rifahını və qarşılıqlı münasibətlərini, daha dəqiq desək onların həyat keyfiyyətlərini fadə edir.

Yoxsulluqla mübarizə dövlətin sosial siyasətinə daxildir və onun çox mühüm bir hissəsini əhatə edir.