Скачать Рефераты по ailə bazar təsərrüfatının subyekti kimi

Найдено 15 документов

 1. Əmək və sosial müdafiə hüququ

  Тип
  Рефераты
  Категории
  Право
  Язык
  Азербайджанский

  "Əmək və sosial müdafiə hüququ" fənnindən REFERAT İŞİ ► 1. Mülki hüquq münasibətləri, əqdlər, müqavilələr. Mülki hüquq münasibətlərinin subyektləri. Sığorta müqaviləsi – Mülki hüquq termini qədim zamanlardan «jus ciuile» latın sözündən meydana gəlmiş, “vətəndaş hüququ“ deməkdir. Mülki hüquq - müstəqil hüquq sahəsi kimi mülki hüquq subyektlərinin əmlak, şəxsi qeyri-əmlak, münasibətlərini tənzimləmək, mülki hüquq subyektlərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək, fiziki şəxslərin şərəfini, ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu, şəxsi həyatının və şəxsi toxunulmazlığının müdafiəsi hüququnu qorumaq, mülki dövriyyəni təmin etmək, sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək, sərbəst bazar iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaratmaq və s. digər vəzifələri əhatə edir. (MM maddə 1.2). AR mülki qanunvericiliyi ARK-na əsaslanır və MM-dən, digər qanunlardan və onların əsasında qəbul edilən, mülki hüquq normalarını müəyyənləşdirən başqa normativ aktlardan ibarətdir. (MM m. 2) Mülki qanunvericiliyin prinsipləri aşağıdakı ...

 2. TURİZMİN İQTİSADİYYATI

  TURİZMİN İQTİSADİYYATI MÜNDƏRİCAT Mündəricat ........................................................................ ...................... 1 1. Turizmin iqtisadiyyatı kursunun predmeti və vəzifələri ........................... 2 2. Turizm məhsulu və xidmət üsulları ......................................................... 6 3. Turizm sənayesi və onun inkişafına təsir göstərən amillər ................... 11 4. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında turizmin rolu ...................................... 17 5. Turizmin ölkənin tədiyyə balansına, valyuta təklif və tələbinə təsiri ..... 20 6. Turizmin gəlirlərə, daxili qiymətlərə və dövlət gəlirlərinə təsiri ............. 24 7. Turizmin sosial-mədəni əhəmiyyəti ...................................................... 27 8. Turizm məhsulunun mövcud olma dövrü ............................................. 31 9. Turizm xidmətləri bazarının seqmentləşdirilməsi ................................. 32 10. Turizm və sosial-mədəni servis müəssisələrinin xərcləri və ...

 3. MALİYYƏ MENECMENTİ

  MALİYYƏ MENECMENTİ MÜNDƏRİCAT Mündəricat ........................................................................ ...................... 1 1. Maliyyə menecmentinin mahiyyəti (mahiyyəti, subyekti, obyekti, yaranması) ........................................................................ ....... 2 2. Maliyyə sistemi (həlqələri, formaları) ...................................................... 5 3. Qiymətli kağızlar bazarı və onun idarə edilməsi ..................................... 8 4. Maliyyə menecmentinin planlaşdırılması .............................................. 13 5. Maliyyə menecmentinin nəzarəti (audit yoxlamaları) ........................... 17 6. Dövriyyə vəsaitlərinin idarə olunması ................................................... 18 7. Qısa müddətli kreditorlar, borcların idarə olunması .............................. 20 8. Mənfəətin bölüşdürülməsi .................................................................... 27 9. Dividend siyasəti ................................... ...

 4. STATİSTİKA

  STATİSTİKA MÜNDƏRİCAT Mündəricat ........................................................................ ...................... 1 1. Statistikanın vəzifələri, statistik işin təşkili, statistik müşahidə ................ 2 2. Statistik verilənlərin qruplaşdırılması və svodkası, statistik cədvəllər .... 5 3. Mütləq və nisbi kəmiyyətlər .................................................................. 13 4. Orta kəmiyyətlər ........................................................................ ........... 18 5. Variasiya və onun göstəriciləri .............................................................. 21 6. Seçmə metodu, seçmə metodunun xətaları ......................................... 23 7. Sosial-iqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi ........................................................................ ...... 27 8. Reqressiya-korrelyasiya analizi ............................................................ 32 İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar ................ ...

 5. TƏLƏBƏ, YOXSA VƏTƏNDAŞ

  Тип
  Рефераты
  Категории
  Право
  Язык
  Азербайджанский

  TƏLƏBƏ, YOXSA VƏTƏNDAŞ ? YAXUD HƏR GÜNÜNÜZÜN KONSTİTUSİYASI 12 noyabr 1995-ci ildə vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının tə¸min edilməsini özünün ali məqsədi olduğunu car çəkmiş və de-mokratik cəmiyyət quruculuğu yolunu bəyan etmiş çağdaş Azər-baycan Konstitusiyası qəbul olunub. Ancaq heç bir qanun özlüyündə cəmiyyətə demokratiya bəxş edə bilməz, bu, gərəkli şərtlərdən yalnız biridir. Demo-kratiya sadəcə bir mexanizm yox, ilk növbədə mədəniyyətdir. Onun yetişməsi üçün insan hüquqları haqqında biliklər və bu hüquqların qorunması təcrübəsi də gərəkdir. Elə bu kitabın da məqsədi, birincisi, oxucuya onun istər Konstitusiyada, istərsə də Azərbaycanın da imzaladığı beynəlxalq sazişlərdə əksini tapmış hüquqları haqqında bilik vermək, ikincisi isə, bu hüquqların qorunması mexanizmlərindən və hüquqları pozulan vətəndaşın nə etməli olduğundan danışmaqdır. İnsan hüquq və azadlıqları nədir, insan cəmiyyəti bu ka-teqoriyaların çağdaş dərkinə necə gəlib çatıb? İnsan hüquqla-rı uğrunda mübarizənin tarixi necədir? Bunlarl ...

 6. Vergi münasibətlərinin nəzəri əsasları

  Vergi münasibətlərinin nəzəri əsasları Giriş. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin vergi sisteminin optimal siyasət altında nizamlanmasına böyük ehtiyac var. Respublikamızın müstəqillik qazandıqdan sonra iqtisadiyyatın bütün sferalarında olduğu kimi Vergi sistemində də qanuna müvafiq addımlar atılmış, qanuverici, icraedici və s. orqanlar yaradılmışdır. Hər bir sahədə olduğu kimi məhz Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar da müvafiq islahat xarakterli tədbirlər görülmüşdür. Bu tədbirlər Vergi qanunvericiliyimizin yaradılması, Vergi sisteminin struktur tərkibinin yaradılması ilə bağlı olan tədbirlərdir. Müstəqilliyimiz bərqərar olduğundan sonra Vergi sisteminin qanunvericilik bazasının təşkili ilk olaraq Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası təsdiq edildikdən və qanunu qüvvəyə mindikdən sonra başlamışdır. 1995 – ci ildən başlayan qanunvericilik sahəsindəki islahatlar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin təsdiqi, bir sıra qanunveric ...

 7. Müəsisədə məhsulun satışında ticarət vasitələrinin rolu

  Müəsisədə məhsulun satışında ticarət vasitələrinin rolu. Plan; Giriş. 1.Müəsisələrin satış siyasəti. 2.Müəsisələrdə marketinq və kommersiya siyasəti. 3.Müəsisə məhsulunun satışında vasitəçilərin rolu. Nəticə. Ədəbiyyat. Mündəricat. Giriş..........................................................4 1.Müəsisələrin satış siyasəti.........................6 2.Müəsisələrdə marketinq və satış siyasəti...........................................................12 3.Müəsisə məhsulunun satışında vasitələrin rolu.................................................................24 Nəticə........................................................28 Ədəbiyyat.................................................31 Giriş. Bazar münasibətləri şəraitində işləyən firma və müəsisələrin mənfəət əldə etmələrində və umumiyyətlə, iqtisadi inkişaflarında marketinq fəaliyyətinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Kökü ingiliscə market sö ...

 8. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

  Beynəlxalq turizmin coğrafiyası ( 1. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası kursunun mövzusu, məqsəd və vəzifələri – Ümumiyyətlə turizm nə deməkdir? Gəlin bu sözün mənasını hərtərəfli araşdıraq. Turizm - çoxmənalı bir sözdür. Bu sözün ilk sadə anlayışı – istirahət və səyahət deməkdir. Turizm - fransız sözüdür və onun mənası gəzinti, istirahət və əyləncə deməkdir. Lakin bu sözün başqa mənaları da var. Məsələn, turizm – insanın istirahət etdiyi zaman bütün mürəkkəb prosesləri öyrənən və onları müəyyən istiqamətə yönəldən və tənzimləyən bir amildir. Eyni zamanda turizmi ölkə iqtisadiyyatının bir sahəsi kimi qiymətləndirirlər. Turizm sözünün törəməsi - «turistika» sözü – turizmin inkişafını öyrənən yeni meydana gəlmiş bir elmdir. Turizmin başqa bir mənası isə - turist-lərə göstərilən xidmət sahəsidir. İnsanlar həmişə səyahət ediblər. Öz qəbiləsinin yaşadığı məskənlərin ətrafından başlanan ibtidai səyahətlər daha sonralar uzaq səfərlər, dəniz və çaylarla edilən səyahətlərlə əvəz olunmuşdur. Səyahət müəyyən ...

 9. Kiçik və orta ölçülü müəssisələrə dövlət yardımı

  Kiçik və orta ölçülü müəssisələrə dövlət yardımı Plan: 1.Bazar iqtisadiyyatında kiçik və orta müəssisələrin yeri və rolu 2.Kiçik müəssisələrin növləri 3.Kiçik və orta müəssisələrə dövlət köməkliyi 4.Kiçik və orta biznesin inkişafına kömək üzrə ərazi proqramı Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın struktur quruluşunun formalaşdırılmasında ən aparıcı problem dövlətsizləşdirilmə və dövlət inhisarında olan əmlakın özəlləşdirilməsidir.Bu problem dünya praktikasında əsas etibarilə xırda,kiçik,orta müəssisələrin yaradılması yolu ilə həll edilir.Ölkə iqtisadiiyatının hər bir sahə və sferasında kiçik bazar strukturlarının formalaşması iqtisadi proseslərin dünya təsərrüfatçılıq təcrübəsində mövcud olan tendensiyalarına cavab verir.Odur ki,dünyanın bütün ölkələrində xırda biznes sferasında müxtəlif profillər üzrə çoxlu kiçik və orta müəssisələr fəaliyyət göstərir. Müasir şəraitdə dünya iqtisadiyyatında şəxsi və ailə üzvlərinin fərdi əməyinə əsaslanaraq fəaliyyət həyata keçirən orta v ...

 10. KREDIT

  KREDIT PLAN: Kreditin meydana gəlməsi və inkişafı. Kreditin mahiyyəti və quruluşu. Kreditin funksiyaları və növləri. Kreditin prinsipləri Kreditin formaları Kreditin meydana gəlməsi və inkişafı. Bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində pul кütləsi fаsiləsiz hərəкətdə оlmаlıdır və bu bir qаnundur. Pulun hərəкətdə оlduğu fоrmаlаrdаn biri кrеditdir. Kredit lаtın mənşəli « creditum » sözündəndir - qaytarılmaq və faiz ödənilmək şərti ilə pul və ya əmtəə formasında verilən borca deyilir. Bаzаr iqtisаdiyаtı şərаitində müvəqqəti sərbəst pul vəsаiti yаrаnır və еyni zаmаndа sərbəst pulа еhtiyасı оlаn, оnu bоrс кimi götürüb istifаdə еtməкdə mаrаqlı оlаn bаzаr subyекtləri vаrdır. Bunа görə də müvəqqəti sərbəst pul vəsаiti bоrс каpitаlı bаzаrınа dахil оlmаlı, кrеdit-mаliyyə оrqаnlаrının əlinə кеçməli və еhtiyасı оlаn sаhələrə tətbiq оlunmаlıdır. Müvəqqəti sərbəst pul vəsаiti sаhibi üçün gəlir gətirməlidir və bunа görədə sərbəst pullаr müəyyən mərкəzlərdə tоplаnır, bоrс каpitаlı fоrmаsı аlır və hərəкət еdir. ...