Скачать Рефераты по dostluq haqqında inşa

Найдено 12 документов

 1. TƏLƏBƏ, YOXSA VƏTƏNDAŞ

  Тип
  Рефераты
  Категории
  Право
  Язык
  Азербайджанский

  TƏLƏBƏ, YOXSA VƏTƏNDAŞ ? YAXUD HƏR GÜNÜNÜZÜN KONSTİTUSİYASI 12 noyabr 1995-ci ildə vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının tə¸min edilməsini özünün ali məqsədi olduğunu car çəkmiş və de-mokratik cəmiyyət quruculuğu yolunu bəyan etmiş çağdaş Azər-baycan Konstitusiyası qəbul olunub. Ancaq heç bir qanun özlüyündə cəmiyyətə demokratiya bəxş edə bilməz, bu, gərəkli şərtlərdən yalnız biridir. Demo-kratiya sadəcə bir mexanizm yox, ilk növbədə mədəniyyətdir. Onun yetişməsi üçün insan hüquqları haqqında biliklər və bu hüquqların qorunması təcrübəsi də gərəkdir. Elə bu kitabın da məqsədi, birincisi, oxucuya onun istər Konstitusiyada, istərsə də Azərbaycanın da imzaladığı beynəlxalq sazişlərdə əksini tapmış hüquqları haqqında bilik vermək, ikincisi isə, bu hüquqların qorunması mexanizmlərindən və hüquqları pozulan vətəndaşın nə etməli olduğundan danışmaqdır. İnsan hüquq və azadlıqları nədir, insan cəmiyyəti bu ka-teqoriyaların çağdaş dərkinə necə gəlib çatıb? İnsan hüquqla-rı uğrunda mübarizənin tarixi necədir? Bunlarl ...

 2. BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRDƏ BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLATLAR

  BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRDƏ BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLATLAR PLAN: 1. BİM-in tənzimlənməsinin zəruriliyi. 2. BİT-lər haqqında ümumi anlayış. Onların yaradılması və təsnifatı. 3. BMT-nin yaradılması tarixinə dair. 4. BMT-nin əsas vəzifələri, onun quruluşu və iqtisadi funksiyaları 5. BİT-lərin yaranması mərhələləri. 6. BİM-in tənzimlənməsində regional iqtisadi təşkilatların rolu. BİM-in tənzimlənməsinin zəruriliyi Müasir şəraitdə Dünya birliyinin və eləcə də vahid dünya təsərrüfatı sisteminin mövcud olması qlobal problemlərin inkişafını daha da artırmışdır. Hazırda qloballaşma proseslərinin inkişafı dövlətlərarası əlaqələrin və qarşılıqlı asılılıqların artmasını sürətləndirir. Ümumdünya təsərrüfatında yaranan və inkişaf edən bu yeni proseslər və amillər dünya təsərrüfatının gündəlik tələbatına çevrilmişdir. Bu amillərin bir çoxu daha ümumi, qlobal, bir qismi isə konkret və daha zəruri olmaları ilə seçilirlər. Bütün bu amillər bir tərəfdən BİM-in genişlənməsini sürətləndiri ...

 3. ŞƏRQ ƏDƏBİYYATI ŞÖBƏSİ İLLƏRİN AXARINDA

      ŞƏRQ ƏDƏBİYYATI ŞÖBƏSİ İLLƏRİN AXARINDA…             Mədəni insan kitabı ayrılmaz bir parçası halına gətirən, kitabxananı məbəd qədər müqəddəs qəbul edən, oxuyan, duyan və düşünən insandır. Qısacası, mədəniyyət kitabdır, kitabxanadır.     Şərq dünyasında ilk kitabxana təsis etmək təşəbbüsünü irəli sürən və həyata keçirən şəxs ömrünü tibb və kimya elminə həsr etmiş Əməvi şahzadəsi Xalid bin Yezid bin Muaviyyə olmuşdur. (M.Ö.690).     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası Azərbaycanın ilk böyük elmi və mədəni – maarif müəssisələrindən biridir. Kitabxananın yaranması Respublikada kadrların hazırlanmasında və elmi fikrin inkişafında mühüm mərkəz olan ali təhsil ocaqları və elmi-tədqiqat idarələrinin meydana gəlməsi və inkişafı dövrünə təsadüf edir. Belə elmi idarələrdən biri «Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti» idi .     «Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti» 1923-cü ildə yaradılmışdır. Cəmiyyət tərəfindən 1925-ci ilin yanvarında vahid kitabxana yaratmaq haqqında qərar ...

 4. TURİZMİN İQTİSADİYYATI

  TURİZMİN İQTİSADİYYATI MÜNDƏRİCAT Mündəricat ........................................................................ ...................... 1 1. Turizmin iqtisadiyyatı kursunun predmeti və vəzifələri ........................... 2 2. Turizm məhsulu və xidmət üsulları ......................................................... 6 3. Turizm sənayesi və onun inkişafına təsir göstərən amillər ................... 11 4. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında turizmin rolu ...................................... 17 5. Turizmin ölkənin tədiyyə balansına, valyuta təklif və tələbinə təsiri ..... 20 6. Turizmin gəlirlərə, daxili qiymətlərə və dövlət gəlirlərinə təsiri ............. 24 7. Turizmin sosial-mədəni əhəmiyyəti ...................................................... 27 8. Turizm məhsulunun mövcud olma dövrü ............................................. 31 9. Turizm xidmətləri bazarının seqmentləşdirilməsi ................................. 32 10. Turizm və sosial-mədəni servis müəssisələrinin xərcləri və ...

 5. EKOTURİZM

  REFERAT EKOTURİZM MÜNDƏRİCAT Mündəricat ........................................................................ ...................... 1 1. Ekoturizm fənninin predmeti, məqsədi və vəzifələri ............................... 2 2. Ekoturizmin mahiyyəti, “Təbiət turizmi” və “Ekoloji turizm” anlayışları ........................................................................ ...................... 4 3. Ekoturizmin yaranması və inkişaf tarixi .................................................. 8 4. Təbii mühitdən ekoturizm məqsədilə istifadənin xüsusiyyətləri ............ 12 5. Ekoturizm fəaliyyətinin planlaşdırılması ............................................... 17 6. Ekoloji turların təsnifatı ........................................................................ . 19 7. Ekoturizmdə yerləşmə vasitələri, düşərgə və sığınacaqların təşkili ..... 22 8. Turizm bazarında ekoturizm tələbatının qiymətləndirilməsi ................. 26 9. Ekoturizmdə marketinq və reklam ............................... ...

 6. Turist marşrutları və ekskursiya işinin təşkili

  "Turist marşrutları və ekskursiya işinin təşkili" fənnindən REFERAT İŞİ MÖVZU 1 Azərbaycan Respublikasının turist marşrutlarının istiqamətləri Şimal istiqaməti – Bu istiqamətə 2 turizm bölgəsi daxildir: Bakı-Abşeron turizm bölgəsi və Quba-Xaçmaz turizm bölgəsi Bakı-Abşeron turizm bölgəsi Azərbaycan Respublikasının şərqində, Xəzər dənizi sahilində yerləşir və əlverişli coğrafi mövqeyə malikdir. Bölgə dərketmə, müalicə-sağlamlıq, idman, işgüzar turizm növləri üzrə ixtisaslaşmışdır. Xəzərin Bilgəh, Nardaran, Pirşağı, Buzovna, Zuğulba, Novxanı sahillərindəki qumlu çimərliklər turizmin inkişafı baxımından əlverişlidir. Balneoloji iqlimə malik bölgədə "Gənclik", Beynəlxalq Turizm Məkəzi, "Neptun" turist bazası və sanatoriya-kurort mərkəzləri (Bilgəh, Mərdəkan, Buzovna) fəaliyyət göstərir. Bakıda İçərişəhərin tarixi-memarlıq abidələrindən olan Buxara və Multani karvansaralarından müasir dövrdə turist obyektləri kimi istifadə olunur. Bakı Əyləncə Mərkəzi, "Akva-park", "Lunapark", "Lido" istirahət və əyləncə m ...

 7. İqtisadi inteqrasiyanın mahiyyəti. İnteqrasiyanın yaradılmasının obyektiv əsasları

  1. İqtisadi inteqrasiyanın mahiyyəti. İnteqrasiyanın yaradılmasının obyektiv əsasları XX əsrin ikinci yarısından sənaye ölkələrinin sürətli inkişafı nəticəsində beynəlxalq nəqliyyat və kommunikasiya vasitələrinin təkmilləşdirilməsi ilə beynəlxalq ticarətin inkişafında güclü küyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Daha doğrusu beynəlxalq ticarətin müxtəlif istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti ilə daha da tamamlanırdı. Nəticədə hazır əmtəələrin ixracı ilə yanaşı bütün istehsal amillərinin xaricə axması imkanı və yerləşdirilməsi genişlənmiş və ölkələr arası fəaliyyət artmışdır. Bu iqtisadi fəaliyyət birliyi hər şeydən əvvəl müxtəlif ərazilərin deyil, ancaq eyni ərazinin dövlətləri arasında yaranır.Burada «Regional» və yaxud ərazi anlayışı sadəcə olaraq coğrafi sərhəddi göstərmir. Eyni ərazinin dövlətləri istər-istəməz sərhəd yaxınlığı ilə yanaşı müəyyən tarixi ümumilik, oxşarlıq, ənənəvilik, təsərrüfat-mədən eynilik, demoqrafik quruluş, və s. Kimi ümumi cəhətlərlə səciyyələnir. Bununla yanaşı: 1. İqtisadi ...

 8. XARİCİ SİYASƏT ANLAYIŞI VƏ AZƏRBAYCANIN ƏSAS XARİCİ SİYASƏT STRATEGİYASI

  Ι BÖLMƏ XARİCİ SİYASƏT ANLAYIŞI VƏ AZƏRBAYCANIN ƏSAS XARİCİ SİYASƏT STRATEGİYASI 1. Xarici Siyasət Anlayışı Hər bir müstəqil dövlət özünə məxsus, milli maraqlarına uyğun xarici siyasət yeridir. Və bu siyasəti yeridərkən mütləq milli maraqlarını ön planda tutur. Bir dövlətin milli maraqlarına onun ərazi bütövlüyü, suverenliyi, xalqın mənafei və milli təhlükəsizlik kimi məsələlər daxildir. Demokratik sistemlərdə dövlət vəya hökumət rəhbərləri qərar verərkən milli maraqlarla xalqın tələbi arasında bir balans qurmağa çalışırlar. Xarici siyasəti yürüdərkən xalqın mənafei mütləq öz əksini tapmalıdır. Çünki, Konstitusiya əsasında onun tam bir varlıq kimi yaşmasına, fəaliyyətinə, ictimai–siyasi və mənəvi həyatının azadlığına təminat verilmişdir. İkinci bir məsələ isə bütün dövlətlərin ən çox əhəmiyyət verdiyi milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu da öz növbəsində xarici siyasət strategiyasını bəlirləyir. Bundan əlavə yuxarıda sadaladığımız digər maddələr də dövlətlərin beynəlxalq sistemə qoşularkən ö ...

 9. Uşaq ünsiyyətinin tərbiyəsi

  Uşaq ünsiyyətinin tərbiyəsi Plan: Giriş. Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları. Psixi inkişaf və təlim. Ailənin psixoloji iqlimi. Psixi inkişafda ünsiyyətin rolu. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin və valideynlərin rolu. Uşaq ünsiyyətinin inkişafında nitqin əhəmiyyəti. Ailə münasibətlərinin pozulmasının uşaq psixikasına təsiri. Nəticə. GİRİŞ Ailə dövlətin təməli olduğu kimi, insanlığın, bəşəriyyətin də davamı üçün çox önəmli bir ünsür, hamının rahatlıqda sığınıb isindiyi bir yuvadır. Ailə məsələsi bütün dövrlərdə bütün insanları, dövlətləri düşündürən, onlar üçün hər şeydən zəruri olan bir məsələdir. Onun necə olması, təməlinin nə üzərində qurulması, övladların tərbiyəsi mənsub olduğu millətin və dövlətin gələcəyinin əsas şərtlərindəndir. Təsadüfi deyildir ki, bir millətin davamı və əbədiliyi yaxşı yetişdirilmiş nəsillərlə mümkündür. Milli varlığı və mili ruhu yüksək olan nəsillərə!.. Əgər millətlər gələcəyini əmanət etməyə layiq mükəmməl bir nəsil yetişdirməmişsə, onların istiqbal ...

 10. MENECMENTİN ƏSASLARI

  MENECMENTİN ƏSASLARI MÜNDƏRİCAT Mündəricat ........................................................................ ...................... 1 1. Menecment anlayışı, menecmentin predmeti, təkamülü, əsas məqsədləri, metodları və səviyyələri .................................................. 2 2. Menecment məktəbləri və menecmentdə müxtəlif yanaşmalar: klassik idarəetmə; neoklassik idarəetmə; modern (müasir) menecment yanaşmaları ........................................................................ .. 11 3. Menecmentdə planlaşdırma funksiyası, strateji və taktiki planlar ........ 14 4. Menecmentdə təşkiletmə funksiyası, təşkilatlarda istifadə olunan əsas təşkilat (departament) strukturları, təşkilatlarda dəyişiklik prosesi və təşkilatın inkişaf etdirilməsi ...................................................... 17 5. Menecmentdə qərarların qəbul edilməsi prosesi, səlahiyyət və məsuliyyətin bölüşdürülməsi ..................................................................... 17 6. Menecmentdə liderl ...