Скачать Рефераты по qeyri-müəyyən inteqral

Найдено 9 документов

 1. İSTEHSALDA İNFORMASİYA ELEMENTLƏRİNİN İQTİSADİ MƏZMUNU

  İSTEHSALDA İNFORMASİYA ELEMENTLƏRİNİN İQTİSADİ MƏZMUNU. PLAN. İnformasiya sistemi haqqında anlayış. İnformasiya istehsal vasitəsi kimi. 3. Qeyri-material aktivlər. 4. İnformasiya kapital kimi. 5. İnformasiya əmtəə kimi. 6. İnformasiya məhsullarının iqtisadi qiymətləndirilməsi. İlk öncə iqtisadiyyat haqqında məlumat verək. İQTİSADİYYAT – məhdud resursların cəmiyyətdə maksimum səmərə ilə istifadə edilməsi haqqında elmdir. “İqtisadiyyat” (“Ekonomiks”) yunan sözü olub, “ev təsərrüfatının idarə edilməsi” deməkdir. Hər sahədə olduğu kimi, iqtisadiyyatın da özünəməxsus sistemləri, terminləri və anlayışları var ki, onların vasitəsilə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini öyrənmək, həm də onun inkişafı üçün konkret tədbirlər həyata keçirmək mümkündür. İqtisadiyyatın istehsal sistemində informasiya mühüm yer tutur. 1). İnformasiya sistemi haqqında anlayış: Müəyyən qrup obyektlərin vəziyyətini əks etdirən informasiyanın formalaşması, yığılması, saxlanması, axtarışı və ötürülməsi proseslərini ye ...

 2. Investisiya fəaliyyəti-iqtisadi inkişafın katalizatoru kimi

  Investisiya fəaliyyəti-iqtisadi inkişafın katalizatoru kimi G i r i ş 1995-ci il Azərbaycanda sistemli islahatların başlanğıcı və iqtisadi stabilliyin ilkin əlamətlərini əks etdirən ilk kimi yadda qalmışdır. Məhz bu ildən etibarən istehsalın aşağı düşməsi, qiymətlərin artımı, aşağı investisiya aktivliyinin ümumi fonunda destruktiv proseslərin get-gedə zəifləməsi müşahidə olunmağa başlandı. Bu, ilk növbədə, əvvəlki illərlə müqayisədə inflyasiyanın səviyyəsinin azalması ilə nəzərə çarpdı. 1995-ci ilin sonuna doğru manatın məzənnəsi stabilləşərək 1/4420 oldu. Istehlak bazarının doyma dərəcəsinin artımı, əhalidə pul yığımlarına meyllilik yaranmağa başladı. Bu və sonrakı illərdə baş verən pozitiv tendensiyalar respublikanın artıq keçid periodunun stabillik fazasına doğru hərəkət etdiyini göstərirdi. Bildiyimiz kimi bu hərəkət əsasən pul-kredit siyasəti vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin, bu proses iqtisadiyyatın real sektorundakı struktur irəliləyişlə paralel getməzsə, effektiv olmaz. Ona görə də, bir sıra apar ...

 3. LOQİSTİK SİSİTEMLƏR VƏ ONLARIN ELEMENTLƏRİ

  MÖVZU : LOQİSTİK SİSİTEMLƏR VƏ ONLARIN ELEMENTLƏRİ LOQİSTİK SİSTEMLƏR VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİ İqtisadi mexanizmin səmərəli fəaliyyətini təmin edə bilən müxtəlif sistemlər mövcuddur. İxtiyarı sistemin öyrənilməsi bu sistemlərin qurulması və fəaliyyət prinsiplərinin aşkar edilməsi, eləcədə sistemin ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqəsi kimi problemlərin həllini nəzərdə tutur. Material axınlarının hərəkətini təmin edən obyektlərə sistem kimi yanaşma logistikanın əsas xüsusiyyətini təşkil edir. Məqsədi yalnız sintez, analiz və təkmilləşdirmədən ibarət logistik sistemləri aşkarlamaq və seçmək üçün «Logistik sistem» məfhumunu aydınlaşdırmaq lazımdır. « Logistik sistem» anlayışı ümumi sistem anlayışı ilə müqayisədə xüsusiyyət təşkil etdiyi üçün ilk öncə ümumi sistem anlayışının təyinatı və bu əsasda hansı sistemin logistik sinifə aid olunduğu müəyyənləşdirilməlidir. Ensiklopedik lüğətdə «sistem » anlayışı - hissələrdən təşkil olunmuş, müəyyən bütövlük, vahidlik yaradan və bir – bir ...

 4. ANRİ FAYOLUN İDARƏETMƏ PRİNSİPLƏRİ

  MÖVZU 1. ANRİ FAYOLUN İDARƏETMƏ PRİNSİPLƏRİ Menecmentin prinsipi dedikdə, idarəetmə orqanlarının fəaliyyətində zəruri qanunauyğunluqları müəyyən bir çərçivəyə salan qaydalar və davranış sistemini başa düşmək olar. İdarəetmə prinsipləri – cəmiyyətdə obyektiv fəaliyyət göstərən qanun və qanunauyğynluqların onlara xas olan ümumi cəhətlərinin, xarakterik xüsusiyyətlərinin və əlamətlərinin ümumiləşdirilmiş nəticəsi hesab edilür ki, bu da insanların istehsal fəaliyyətlərində əsas göturulur. «Menecmentin atası» hesab olunan Anri Fayol, böyük biznesdə rəhbərliyin yüksək səviyyəsində çalışmaq təcrübəsi olan adam idi. Anri Fayol ilk dəfə menecmentə sistemli baxmış, onun funksional əlamətlərinə, operativ planlaşdırma, təqvimi tənzimləmə, əlaqələndirmə (koordinasiya), təşkiletmə və nəzarətə əsasən başlıca prinsiplərini müəyyən etmişdir.  Anri Fayol 20-ci əsrin əvvəllərində, menecmentin 14 prinsipini sistemləşdirib formalaşdırmışdır. Müasir dövrdə isə menecmentdə tətbiq edilən prinsiplərin sayı bir qədər də artmışdır ...

 5. HESABAT İŞİ

  HESABAT İŞİ Mövzuların Siyahısı Bank fəaliyyətinin hüquqi əsasları Bankın yaradılması və ləğv edilməsi Bankların Milli Bankla münasibətlərinin təşkili Bankların təşkili və idarə edilməsinin hüquqi əsasları Bank əməliyyatlarının növləri Bankda passiv əməliyyatların növü və əhəmiyyəti Bankın xüsusi vəsaitlərinin formalşması Banka vəsaitlərin cəlb olunması əməliyyatları Bankın aktiv əməliyyatları və onların növləri Bankın kredit (ssuda) əməliyyatları Bankın qiymətli kağızlarla əməliyyatları Bankda kreditləşmə prosesinin təşkili Bankın müştərilərinin kredit qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi Bankda ayrı-ayrı kredit növlərinin təşkili Bankın xüsusi qiymətli kağızlarının buraxılması Bankın investisiya fəaliyyəti Bankın portfel investisiyalar üzrə fəaliyyəti Bankın qiymətli kağızlar üzrə itkiləri Bankın valyuta bazarında fəaliyyəti Bankda valyuta əməliyyatlarının növləri Nəğdsiz hesablaşmaların təşkili Bankın qeyri-maliyyə sektoru ilə hesablaşmaları Banklarda açılan hesabların növlər ...

 6. МÜƏSSISƏNIN MALIYYƏ GÖSTƏRICILƏR VƏ NƏTICƏLƏRI

  МÜƏSSISƏNIN MALIYYƏ GÖSTƏRICILƏR VƏ NƏTICƏLƏRI İqtisadi təhlilin metodunun başlıca xarakterik xüsusiyyəti təhlilin predmetinin, onun obyektlərinin öyrənilməsi üsullarının məcmu ilə xarakterizə olunur. Bütün elmlərdə olduğu kimi iqtisadi təhlil elminin də əsas metodu dialektik materialist metoddur. Dialektikaya əsaslanan iqtisadi təhlilin başlıca prinsipi proses və hadisələrin, təhlil və sintezin, deduksiya və induksiyanın vəhdətliyi şəraitində öyrənilməsini təbb edir. Təhlil zamanı bütün proses, hadisə, göstərici, əməliyyat və s. üzrə tədqiqat nəticələrini ümumilədirmək və ümumi nəticə çıxarmaq lazım gəlir. Bu halda tədqiqatın induksiya üsulundan istifadə olunur. Bəzən də proses və hadisələrin öyrənilməsinə dialektik nöqteyi-nəzərcə yanaşdıqda deduksiya tədqiqat üsulundan da istifadə edilir. Bu halda əvvəlcə proses və hadisə, göstərici və iqtisadi kateqoriya bütövlükdə öyrənilir, ümumi nəticə çıxarılır və sonra onlan daha dəqiq öyrənmək üçüncü hissəsi (induksiya) tədqiqat üsuluna keçilir. İqtisadi təhlilin m ...

 7. Uşaq ünsiyyətinin tərbiyəsi

  Uşaq ünsiyyətinin tərbiyəsi Plan: Giriş. Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqları. Psixi inkişaf və təlim. Ailənin psixoloji iqlimi. Psixi inkişafda ünsiyyətin rolu. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin və valideynlərin rolu. Uşaq ünsiyyətinin inkişafında nitqin əhəmiyyəti. Ailə münasibətlərinin pozulmasının uşaq psixikasına təsiri. Nəticə. GİRİŞ Ailə dövlətin təməli olduğu kimi, insanlığın, bəşəriyyətin də davamı üçün çox önəmli bir ünsür, hamının rahatlıqda sığınıb isindiyi bir yuvadır. Ailə məsələsi bütün dövrlərdə bütün insanları, dövlətləri düşündürən, onlar üçün hər şeydən zəruri olan bir məsələdir. Onun necə olması, təməlinin nə üzərində qurulması, övladların tərbiyəsi mənsub olduğu millətin və dövlətin gələcəyinin əsas şərtlərindəndir. Təsadüfi deyildir ki, bir millətin davamı və əbədiliyi yaxşı yetişdirilmiş nəsillərlə mümkündür. Milli varlığı və mili ruhu yüksək olan nəsillərə!.. Əgər millətlər gələcəyini əmanət etməyə layiq mükəmməl bir nəsil yetişdirməmişsə, onların istiqbal ...

 8. Sinergiya strategiyası

  Referat Mövzu: Sinergiya strategiyası Mündəricat: Giriş.................................................................. ..........................................3 Sinergiya anlayışı və biznesdə sinergiya effekti....................................5 Müasir dövrdə işgüzar təşkilatların sinergiya strategiyası....................15 Sinergiya ilə diversifikasiya strategiyasının qarşılıqlı əlaqəsi...............21 Nəticə................................................................ ..........................................25 İstifadə edilmiş ədəbiyyat............................................................. ..............26 Giriş Müasir dövrün reallıqları göstərir ki, nəinki inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə də həyatın müxtəlif sahələrində, ekologiyada, siyasətdə, mədəniyyətdə, incəsənətdə, elmdə və iqtisadiyyatda böhranlar və buna bənzər hadisələr az deyildir. Bu böhranlar getdikcə insan həyatının yeni-yeni sahələrini əhatə etməyə başlayır və beləliklə də, ...

 9. İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ SİYASƏT

  İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MAKROİQTİSADİ SİYASƏT (MÜHAZİRƏLƏR TOPLUSU) G İ R İ Ş XX əsrin son 10 illiyində Azərbaycan respublikası tarixin hökmü ilə bu əsrdə ikinci dəfə öz siyasi müstəqilliyini qoruyub saxlamağa qadir iqtisadi sistemin yaranması uğrunda mübarizə aparmağa məcbur olmuşdur. Təbiidir ki, ikinci cəhdin ictimai-siyasi və iqtisadi fonu əsrin əvvəllərində mövcud olmuş Demokratik Respublika dövründəkindən əsaslı fərqlənir. Lakin ümumi məqam ondan ibarətdir ki, kənar tə’sirlərin istiqamətliliyi dəyişməyib. Yə’ni yeni dövlət və onun iqtisadi əsası yenə də ciddi müqavimətlər şəraitində yaranır. Azərbaycanın iqtisadi sisteminin müstəqilliyinin bərpası, ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların başlanğıcı 1991-ci ildə demokratik qüvvələrin ciddi sə’yi əsasında qəbul edilmiş «İqtisadi müstəqillik haqda Konstitutsiya aktı» ilə qoyulmuşdur. İslahatların sonrakı dövrünün forma və üsulların müxtəlifliyi, həyata keçirilən tədbirlərin düzgünlüyü və səmərəliliyinə baxışların müxtəlifliyi tamamilə başa düşüləndir. ...